Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
DEBATT: Advokater som missköter sig är ett hot rättsstaten

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalerna rättspolitiska talesperson Johan Pehrson presenterar partiets förslag för att se till att Sveriges advokatkår fortsätter att hålla hög klass. Foto: Henrik Montgomery/TT och Sofie Isaksson

Annons

En fungerande rättsstat är demokratins fundament. Alla måste kunna lita på att rättvisan fungerar när brott utreds, rättegångar hålls och straff skipas. Sverige har ett stabilt och fungerande rättssystem, men det är viktigt med starka system för att ingripa när aktörer i rättsprocessen själva bryter mot reglerna. Detta gäller också för advokater.

Domstolar hanterar alltfler brottsmål. Statens kostnader för försvarsadvokater har ökat snabbt det senaste årtiondet, från cirka 700 miljoner år 2007 till cirka 1,6 miljarder 2019. Det beror till stor del på att fler kriminella åtalas, vilket är bra.

Tyvärr förekommer det också rapportering om advokater som agerar starkt förtroendeskadligt.

Annons

I Sverige har vi en skicklig advokatkår med professionella och omdömesgilla advokater. Detta är viktigt i en rättsstat – människor som anklagas för brott ska kunna få stöd av ett ombud som är lojal med sin klient och som tar tillvara dennes rätt, och den som hamnat i tvist ska kunna få skickligt juridiskt stöd. En advokat har också vissa privilegier, till exempel att vara den som klienten ostört får tala i enrum med, för att kunna tillvarata sin klients intressen i rättsprocessen.

Annons

Advokaten ska agera inom ramen för rättegångsbalkens regler och i enlighet med god advokatsed. En advokat får till exempel inte främja orätt eller ljuga.

Tyvärr förekommer det också rapportering om advokater som agerar starkt förtroendeskadligt. På senare tid har medier rapporterat till exempel om advokater som misstänks för att ha smugglat brev till och från en häktad klient eller till och med ska ha manipulerat bevis i en mordutredning.

Även om det är fråga om en mycket liten andel av landets alla advokater som agerar på detta sätt, är varje sådant agerande ett hot mot förtroendet för rättsstaten. Samtidigt drabbas alla seriösa advokater av dessa övertramp. Dels genom att anseendet för advokatkåren påverkas negativt, dels för att det skapas en skev konkurrenssituation till fördel för advokater som går med på att utföra otillåtna ”extratjänster” åt sina klienter.

Advokater som genom sitt agerande förbrukar det förtroende som följer med advokattiteln ska inte få vara kvar i Sveriges advokatkår.

För att rättssystemet ska fungera måste vi kunna känna förtroende för att advokater håller sig inom givna regelverk och lyckas hålla en professionell relation till sina klienter. Det är därför mycket viktigt att advokater som bryter detta förtroende möts av relevanta reaktioner. Advokater som genom sitt agerande förbrukar det förtroende som följer med advokattiteln ska inte få vara kvar i Sveriges advokatkår.

Annons

Annons

Ärenden där advokater misstänks ha brutit mot god advokatsed prövas av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Disciplinnämndens utrednings- och sanktionsmöjligheter mot advokater som har brutit mot god advokatsed är i dag dock inte tillräckligt nyanserade. Exempelvis ligger högsta tänkbara straffavgift så lågt som 50 000 kronor.

Att advokatkåren själv utövar oberoende tillsyn är en god ordning som vi står bakom. Prövningen sker i den ordning som föreskrivs i stadgarna, och varje stadgeändring måste beslutas av samfundets fullmäktige och därefter fastställas av regeringen. En reform av sanktionssystemet förutsätter därför en gemensam viljeinriktning från både advokatkåren och politiken.

Liberalerna anser att systemet behöver förbättras. Det behövs fler verktyg i form av olika sanktionsmöjligheter, och sanktionsskalan behöver också utökas. Därmed blir åtgärderna mot det fåtal advokater som bryter mot god sed både träffsäkrare och mer nyanserade.

För att Sveriges advokatkår fortsätter att hålla en hög nivå föreslår Liberalerna följande:

►En kraftig höjning av högsta straffavgift vid brott mot god advokatsed.

►En ny disciplinpåföljd som innebär att advokattiteln återkallas för viss tid.

►En möjlighet att interimistiskt besluta att advokaten inte får bedriva advokatverksamhet i avvaktan på nämndens fullständiga prövning av ärendet.

På andra områden föreslår Liberalerna även andra åtgärder för att förbättra rättssäkerheten. Vi vill reformera systemet med nämndemän för att minska det partipolitiska inflytandet. Vilken partifärg en nämndeman har ska aldrig tillåtas påverka rättsskipningen. Liberalerna vill även på nytt utreda en oberoende tillsynsmyndighet för Polisen och Kriminalvården.

Annons

Annons

Dessa förslag är vårt bidrag till samtalet om hur sanktionerna kan bli mer ändamålsenliga för det fåtal advokater som agerar i strid med god sed. Och det är viktigt att det samtalet sker i god tid och inte dröjer till dess att allmänhetens förtroende har börjat urholkas. Att reformera sanktionssystemet nu stärker rättssäkerheten och bidrar till att långsiktigt upprätthålla det höga förtroendet för advokatkåren. Vi hoppas att fler företrädare för advokatkåren vill delta i detta samtal.

Johan Pehrson

Liberalerna, rättspolitisk talesperson

Annons

Annons

Till toppen av sidan