Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora brister i äldres vård

Annons
Sammanhang. Sjukvården missar i dag att ta hand om de äldre och sjuka, skriver sex professorer med anledningen av ett beslut i Örebrolandstinget i morgon. arkivbild: stig nyström

En lång rad utredningar har påvisat omfattande kvalitetsproblem inom äldrevården och äldreomsorgen. Stora ekonomiska satsningar har inte nämnvärt förbättrat situationen. Det grundläggande problemet är att dagens hälso- och sjukvård och kommunala omsorg inte är anpassad för äldre personer med komplexa hälsoproblem.

Vården och omsorgen om äldre personer är uppdelad på två lagstiftningar; hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Detta skapar två politiska huvudmän och två finansiella system, vilket splittrar vården, till exempel för alla äldre personer med biståndsbeslut.

Kunskapsområdet geriatrik har ingen tydlig roll inom äldrevården och omsorgen, varken i verksamheten eller i styrningen, trots att äldre personer upptar en stor del av både primärvården och sjukhusvården samt hela den kommunala äldreomsorgen.

Kompetensen inom kunskapsområdet geriatrik är mycket begränsad hos läkare och vårdpersonal och för det mesta obefintlig hos politiker och tjänstemän.

Journalerna fungerar som retroaktiva dagböcker skrivna av olika yrkesgrupper, där det är notoriskt svårt att få överblick över komplexa hälsoproblem och hur de behandlas.

Tiden är en stor bristvara i hela vårdsystemet. Vårdtiderna på sjukhus blir allt kortare och i primärvården har läkarna ofta bara 15-30 minuter för varje patientbesök. Detta omöjliggör en samlad analys och handläggning av komplexa hälsoproblem.

Dessa faktorer utgör var för sig stora risker. Tillsammans bildar de ett system som motverkar kvalitet och leder till en lång rad negativa hälsoeffekter för äldre personer.

Vi anser att det är nödvändigt med en genomgripande reformering av äldrevården och omsorgen med fokus på systemtänkande. Eftersom vård på sjukhus oftast är en kortvarig undantagshändelse är det inte möjligt att lösa äldrevårdens problem genom att fokusera på sjukhusvård. Kvaliteten i äldrevården kan inte heller förbättras genom vissa utvalda kvalitetsindikatorer i kvalitetsregister, eftersom komplexa hälsoproblem hänger ihop och inte kan hanteras var för sig.

Det fragmenterade vård- och omsorgssystemet kan inte reformeras i sin helhet i ett steg. Vi föreslår därför inrättandet av en eller flera professionellt styrda utvecklingsverksamheter i geriatrik – geriatriska centra. Här får generalistorienterade läkare tillsammans med andra vårdyrkesgrupper med gedigen kompetens och intresse i geriatrik möjlighet att omsätta nytänkande i praktiken och minimera behovet av ”samverkan” över olika slags konstgjorda administrativa gränser.

Med hänsyn till den aktuella, och inte minst framtida, situationen i vården och omsorgen vore det rimligt att bygga upp geriatriska centra i alla regioner i Sverige. Just nu finns möjligheten att Örebro kan ta en ledande roll i en angelägen nationell utveckling. På torsdag 3 maj beslutar landstingsfullmäktige i Örebro om en motion från Allianspartierna om att inrätta ett ”Nationellt geriatriskt centrum i Örebro”. Tyvärr har den styrande politiska majoriteten yrkat avslag på motionen.

Vi anser att frågan om utveckling och förbättring av äldrevården och omsorgen i första hand är en medmänsklig fråga, som berör de flesta människor, oavsett partipolitiska sympatier. Det borde vara möjligt att besluta om ett geriatriskt centrum i Örebro i bred politik enighet. För att ge centret nödvändiga förutsättningar för långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete föreslår vi att det inrättas som ett institut eller stiftelse.

Om etablering och basfinansiering ordnas inom länet tror vi att det finns goda förutsättningar att få externa anslag för utveckling av verksamheten.

Ett geriatriskt centrum kommer att fungera som en professionellt styrd utvecklingsmotor för såväl successiv spridning av befintliga kunskaper och erfarenheter till hela vård- och omsorgssystemet, som framtagande av nya kunskaper och erfarenheter genom tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta blir till stort värde för patienterna och deras närstående, men även för vårdpersonal och studerande på olika vårdutbildningar.

Problemen i dagens äldrevård och omsorg är bara en föraning av hur det kommer att bli om 10-20 år om dagens befolkningsprognoser slår in. En genomgripande reformering av äldrevården och omsorgen måste därför inledas så snabbt som möjligt.

Gunnar AknerProfessor, överläkare i geriatrik

Örebro universitet

Yngve GustafsonProfessor, överläkare i geriatrik

Umeå universitet

Lennart LeviProfessor em. i psykosocial miljömedicin

Karolinska institutet, Stockholm

Åke RundgrenTillförordnad professor i geriatrik

Göteborgs universitet

Barbro WesterholmProfessor em i läkemedelsepidemiologi

Stockholm

Barbro Beck-FriisProfessor em. i geriatrik

Borensberg

Fotnot: Vi som skriver denna artikel är alla professorer och läkare med lång erfarenhet av sjukvård, undervisning och forskning. Artikeln är dock i första hand skriven av oss som medmänniskor. Vi har alla sett såväl många äldre patienter som egna närstående och vänner som farit och far illa i det nuvarande vård- och omsorgssystemet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons