Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Låt inte SD styra över modersmålsundervisningen i Örebro

Vi föräldrar med en annan kulturell bakgrund oroar oss för våra barns utveckling. Vi har sedan barnen varit små fått information av exempelvis BVC om att vi som har ett annat modersmål än svenska ska tala vårt modersmål med våra barn för att det främjar deras språkutveckling och underlättar inlärningen av svenska.

För att bli beviljad undervisning i sitt modersmål måste den sökande eleven uppfylla vissa kriterier. Vi ifråg asätter inte dessa kriterier.

Det är en mänsklig rättighet för ett barn med ett annat hemspråk att få tillgång till modersmålsundervisning. Annika Bertling, chef för enheten för flerspråkighet i Örebro kommun, försöker i stället att sätta krokben för barn som ansöker om modersmålsundervisning. Hon tycks vara i färd med att verkställa SD:s yrkanden/reservation om modersmålsundervisningen från april i år:

- Ta fasta på det befintliga kravet att eleven ska ha grundläggande kunskaper i hemspråket för att få påbörja undervisning, genom att införa kommunala språkkravstest i de aktuella modersmålen.

- Rektorer ska uppmanas att endast betrakta legitimerade lärare, eller språklärare med kunskaper motsvarande modersmålkunskaper i det aktuella språket som ”lämpliga lärare”.

- Inför en tidsgräns för ansökningar inför varje terminsstart.

- I de fall då antalet elever inom respektive skolform inte når upp till gränsen om minst fem elever per grupp, ska Örebro kommun inte längre sträva efter att samla hemspråksundervisning mellan skolformer för att nå upp till gränsen.

En del av oss har upplevt assimileringspolitik i sina respektive hemländer, där det egna modersmålet inte fick brukas överhuvudtaget. Vi vill inte att detta ska upprepas i det demokratiska Sverige.

Vi föräldrar tar upp SD:s yrkande för att visa på deras agenda. Partiet vill begränsa barnens rätt till modersmålsundervisning genom ett antal byråkratiska dekret där den underliggande målsättningen är att minska – för att inte säga omöjliggöra hemspråksundervisningen. SD vill föra en assimileringspolitik. En del av oss har upplevt assimileringspolitik i sina respektive hemländer, där det egna modersmålet inte fick brukas överhuvudtaget. Vi vill inte att detta ska upprepas i det demokratiska Sverige. Vi är för och stävar efter en bra integration i samhället.

SD vill minska modersmålsundervisningen eftersom de menar att den inte bidrar till att eleverna lär sig det svenska språket. De vill att resurserna till modersmålsundervisningen enbart ska läggas på extra träning i svenska språket för barn med utländsk härkomst. Denna syn på språkinlärning är bisarr och okunnig.

I Sverige har eleverna laglig rätt till undervisning i sitt modersmål om minst en av föräldrarna talar det hemma. I stället för att sätta krokben för barnen borde Örebro kommun i stället främja och stödja de barn som väljer att lära sig sitt språk. Våra barn talar inte sitt modersmål felfritt och det är en av anledningarna till att de väljer att gå på modersmålsundervisningen.

I Örebros kommuns styrdokument står mycket om att kommunen stödjer och vill främja modersmålsundervisningen. Men det verkar bara vara vackra ord. I praktiken ser vi att enhets chefen Annika Bertling motarbetar dessa mål. Trehundra elever som ville studera sitt modersmål fick inte möjlighet delta i modersmålsundervisningen. Några av hindren står att finna i schemaläggning, samordning och fjärrundervisning.

Med vilken rätt företar Bertling dessa ”språkförhör” utan att att ha tillgång till någon som helst expertis inom respektive barns modersmål och utan att förankra det med lokala rektorer.

En annan metod som enhetschefen Bertling använder sig av är att hon synbarligen slumpvis plockar elever från modersmålsundervisningen till ”språkförhör” utan att vidtala och föra dialog med lokala rektorer för respektive skola. När hon haft dessa så kallade språkförhör tar hon bort dessa elever från grupplistorna med följd att eleverna inte längre är berättigade att delta i modersmålsundervisningen.

Med vilken rätt företar Bertling dessa ”språkförhör” utan att att ha tillgång till någon som helst expertis inom respektive barns modersmål och utan att förankra det med lokala rektorer. En maktutövning som saknar transparens och som känns som ett godtyckligt och allvarligt övergrepp på barnen och den svenska skolans värdegrund.

Just nu känner sig våra barn otrygga att gå på modersmålsundervisningen. En grupp med olika sluttider och skolor hamnar i samma grupp, vilket får till följd att eleverna inte orkar vänta in alla elever. Eleverna känner sig försummade och inte lyssnade till eftersom de inte har möjlighet att ge sina synpunkter. De vill ju så gärna delta i modersmålsundervisning. Får eleverna inte rimliga förutsättningar för sina studier hoppar många av – trots att de vill studera sitt modersmål.

Det är märkligt och hänsynslöst eftersom dessa beslut har inverkat negativt på elevernas vardag.

Många föräldrar har tagit kontakt med Bertling. Men hon svarar inte på deras frågor och ignorerar deras dialogförsök. Hennes ledarskap är otydligt och följer och respekterar inte den demokratiska styrprocessen i Örebro. En negativ bild växer nu fram och skapar konflikter mellan kommunens företrädare och oss brukare och föräldrar. Kommunikationen fungerar inte och den information vi får är bristfällig. Enhetschefens olika beslut om modersmålsundervisningen har lett till försämringar utan dialog med och förankring hos pedagoger, rektorer och föräldrar. Det är märkligt och hänsynslöst eftersom dessa beslut har inverkat negativt på elevernas vardag.

Det vi vill påvisa är att Annika Bertling går SD:s ärenden. Vi föräldrar känner som tidigare sagts stor oro för våra barns modersmålsundervisning. Nedskärningar har gjorts från 80 tjänster till 35 tjänster de två senaste åren. Flera elever har tappat intresset och hoppat av studierna. Annika Bertling ska agera som tjänsteman och inte politiker. Enheten för flerspråkighet försöker göra besparingar i modersmålsundervisningen och därför prioriteras inte elever som talar ett annat språk än det svenska i hemmet.

Vi kräver att de styrande politikerna i Örebro ska stoppa dessa försämringar inom modersmålsundervisningen omedelbart.

Vår avsikt är att göra de styrande politikerna uppmärksamma på vår och våra barns arbetssituation. Vad är det egentligen som sker i kommunen. Vill man med hjälp av Annika Bertling och de tysta skolpolitikerna, utplåna etniska invandrargruppers språk, kultur och identitet? Kommunal verksamhet måste vara transparent.

Vi kräver att de styrande politikerna i Örebro ska stoppa dessa försämringar inom modersmålsundervisningen omedelbart. Gör om och gör rätt. Enhetschefen Annika Bertling, ska inte gå SD:s ärenden. Hon borde avgå med omedelbar verkan. Många föräldrar har efter samtal med henne totalt tappat förtroendet för hennes ledarskap.

Zozan Baransson, Agim Bunjaku, Johan Albayrak, Isa Yildiz, Matay Demirci, Edo Rasimovic, Khalid Alkhalid, Ayuosh Kasim, Awar Abdi Jama, Abdikadir Hussein, Abdifatah Banaeimon och Sefik Bostanci

oroliga föräldrar

Svar direkt :

För oss är det viktigt att unga får den utbildning de har rätt till

ör elever i Örebro kommun. (Svaret gäller inte för Sveriges nationella minoritetsspråk som har undantag i skollagen samt teckenspråk.)

Enheten för flerspråkighet i Örebro kommun bedriver undervisning i modersmål enligt skollagen och Örebro kommuns policy för modersmålsundervisning som är beslutad av Programnämnd barn och utbildning. En elev kan få modersmålsundervisning i grundskolan om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål, eleven har grundläggande kunskaper i språket och att det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Med grundläggande kunskaper menas att eleven kan föra ett vardagligt samtal på sitt modersmål, något som krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i modersmål (det finns inga krav på att eleven ska kunna läsa eller skriva språket).

Det är viktigt att de elever som deltar i undervisningen har rätt förutsättningar, det vill säga kan tala och förstå språket ...

För att skolan ska anordna modersmålsundervisning krävs det att det finns minst fem elever som önskar undervisning, att rektor godkänner ansökan och att det finns en lämplig lärare.

Barn som växer upp och pratar ett annat modersmål än svenska som umgängesspråk i hemmet behöver modersmålsundervisning för att fortsätta utveckla det egna modersmålet. Det är viktigt att de elever som deltar i undervisningen har rätt förutsättningar, det vill säga kan tala och förstå språket, och kan tillgodogöra sig undervisningen som sker på modersmålet (till skillnad mot undervisning i moderna språk som är ett nytt språk för eleven). Det räcker alltså inte att vårdnadshavare talar språket, även barnet måste kunna tala språket i hemmet. Här sker det ibland missuppfattningar som vi förstås gör vårt bästa för att rätta till.

Det har tyvärr visat sig att många av våra elever saknar de grundläggande kunskaper som krävs i det språk som de har anmälts till och att undervisningen i vissa grupper därmed inte kan bedrivas som den ska. Numera träffar vi alla elever som söker till oss innan de beviljas modersmålsundervisning. Det gör vi för att säkerställa att eleven har de grundläggande kunskaper som krävs och att eleven får rätt språk (vissa modersmål har till exempel tre olika språk). Ibland kan barn vara blyga och om en vårdnadshavare anser att vi har felbedömt barnet så ger vi självklart eleven möjlighet att träffa en lärare enskilt för ett samtal. Vi vill att alla elever som uppfyller kraven ska beviljas modersmålsundervisning!

Vi kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa att alla våra elever får en likvärdig utbildning i ämnet modersmål.

För oss är det viktigt att elever får den modersmålsundervisning som de har rätt till, att vi använder våra resurser på rätt sätt, men framförallt att våra modersmålselever har rätt förutsättningar (kan tala och förstå språket) och kan delta i undervisningen som deras vårdnadshavare anmält dem till. Om merparten av eleverna i en undervisningsgrupp inte har de förkunskaper som krävs tvingas läraren att undervisa på svenska och det blir något helt annat än modersmålsundervisning. Det blir också mycket svårt för eleven att nå målen. Vi kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa att alla våra elever får en likvärdig utbildning i ämnet modersmål. Vi ska också göra vårt bästa för att vara så tydliga som möjligt med hur vi arbetar med att bevilja modersmålsundervisning.

Som tjänsteperson i Örebro kommun utför jag mitt uppdrag opolitiskt och följer skollagen och den policy för modersmålsundervisning som Programnämnd barn och utbildning har beslutat om.

Annika Bertling

enhetschef Enheten för flerspråkighet Förvaltningen förskola och skola, Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel