Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur har 2011 varit? Hur blir 2012?

Annons

Volvo CE, Hallsberg

Nina Karlberg– Volvo CE har under 2011 beslutat att avyttra plåt- och cylindertillverkningen vid fabriken i Hallsberg. Det beslutet ligger i linje med företagets övergripande strategi att fokusera på tillverkning av förarmiljöer, alltså hyttillverkning, i Hallsberg. Fabriken har uppdraget att vara företagets globala kompetenscenter för hyttillverkning. Tillverkningen av hytter till grävmaskiner över elva ton, som tidigare tillverkades av utomstående leverantörer, förväntas öka produktionen av hytter i Hallsberg med cirka 20 procent. Vi drog under 2011 ned på våra resurser. Nu pågår arbete med att se över hur många resurser vi behöver öka med för att klara våra åtaganden under 2012.

Suzuki Garphyttan AB

Jan Pieters– Under första halvåret i fjol höjdes produktionstakten undan för undan och ett antal personer anställdes på visstids kontrakt. Efter sommaren har osäkerheten lett till en mer avvaktande hållning hos kunderna. Vi tror också att kunderna under första halvåret byggt upp en del lager. Lönsamheten har varit klart tillfredsställande. Vi har alltid en viss personalomsättning och kommer troligen att anställa ett par personer, men totalt räknar vi med en något lägre bemanning jämfört med 2011. Om marknaden tar fart igen räknar vi med att anställa.’

Esab Laxå

Bo Carlsson– Orderingången på anläggningssidan har ökat något efter en längre tid av låg efterfrågan. Ökad konkurrens från låglöneländer har pressat marginalerna dessutom har försäljningen gått ned under hösten på grund av minskad orderingång. Osäkerheten är mycket stor inför 2012. Mycket hänger på utvecklingen av skuldkrisen inom eurozonen, där vi har 75 procent av marknaden. Positivt är att vi nu lanserar en del nya produkter. På personalsidan kommer vi bara att ersätta eller tillsätta vakanta nyckelpositioner inom företaget.

TD Fiberoptik, Örebro

Anders Tessmann– Under 2011 har beslut om utbyggnad fattats och bygget påbörjats, nyrekrytering har påbörjats och delvis genomförts samt nya produkter har utvecklats och lanserats. Prognosen från våra kunder visar på kraftig utbyggnad av fibernät under 2012 och vi budgeterar för en 15 procentig tillväxt. Det är viktigt att vi kan möta den ökade konkurrensen från Asien. Vi söker nu två tjänstemän och eventuellt ytterligare några tekniker till produktionen.

ZilenZio, Örebro

Tony Olgersson– ZilenZio är inne i ett expansivt skede, vilket inneburit av vi fördubblat antalet medarbetare på säljavdelningen. Vi är övertygade om att efterfrågan för våra tjänster och produkter fortsätter att öka. Ljudrelaterade problem har blivit ett hett samtalsämne på våra arbetsplatser. Vi känner oss därför rustade att expandera ytterligare eftersom behovet av våra produkter ökar. Under året kommer vi med all sannolikhet att anställa flera personer.

Meritor, Lindesberg

Birgitta Ewerlöf– Försäljningen har nästan varit linjär med volymerna. Det har inte kostnaderna. De var för höga, då det svängde fort på marknaden. Som mest var vi 1 160 medarbetare, men antalet medarbetare har anpassats efter volymnedgång. Just nu hoppas vi att volymerna ska repa sig och att vi får nya kunder. I dag står Volvo för 97 procent. Vi behöver spjutspetskompetens, gärna personer med erfarenhet av det produktionssystem som vi ska genomföra.

Lantmännen Unibak Sweden, Örebro

Lasse Gustafsson– Fortsatt mycket stark försäljningsutveckling. Klart bättre än förväntat. Vi räknar nu med nya volymer till vårt kaffebrödsbageri APK och har nyligen startat 3-skifts produktion för att klara detta. Trots förhoppning om nya volymer räknar vi med oförändrad personalstyrka det kommande året. Ständiga förbättringar är en del av vår vardag i syfte att effektivisera verksamheten och klara ökad konkurrens.

Korsnäs Frövi

Håkan Krantz– Priser och volymer som för ett normalår, men med svagare efterfrågan under sista kvartalet 2011. Vi har nyanställt tio medarbetare i samband med nyinvestering av utökad arkningskapacitet och investerat i en ny arkningsmaskin. Inför det här året planerar vi inga personalförändringar. Utvecklingen i Europa har stor betydelse för vår verksamhet.

Johnson Metall, Örebro

Hans Carlsson– Vi har haft mycket positiv utveckling fram till och med augusti. Sedan har det vänt nedåt och vi fick en lägre orderingång än på början av året. Vi har ökat antalet anställda från 172 till 176 personer. Nu påverkas vi av vad som sker i Europa. Det är svårare än vanligt att bestämma vilka signaler budgeten ska baseras på. Rimligtvis kommer inledningen av året att präglas av lägre aktivitet på grund av eurokrisen, men vi tror inte på ett liknande fall som 2008/2009. Personalstyrkan bedöms vara oförändrad.

Textilia, Örebro

Tomas Bergström– Utvecklingen har varit förhållandevis god–intäkterna växte med 2–3 procent jämfört med 2010 och lönsamheten blev ungefär som 2010. Effektiviseringar har uppnåtts tack vare större investeringar. Förhoppningen om nya affärer med kringliggande landsting sprack. Och personalstyrkan i Örebro minskade med 15–20 personer. Utsikterna för i år är relativt stabila, men osäkerheten finns kring nya affärer, nya kollektivavtal och nya elpriser. I dagsläget ser vi inte att antalet anställda kommer att förändras, varken uppåt eller nedåt.

Orica Mining Service, Nora

Christer Kanto– Försäljning och lönsamhet har blivit något lägre än förväntat. För att ytterligare stärka vår kundfokusering har vi till viss del utökat vår marknadsorganisation. Under 2012 förväntar vi oss att försäljningsvolymerna kommer att vara på ungefär samma nivå som förra året. Vi ser dock att våra kostnader ökar, framför allt på råvarusidan. Genom förbättringsåtgärder, investeringar och översyn av våra priser försöker vi kompensera kostnadsökningarna. För närvarande räknar vi varken med att anställa eller minska antalet medarbetare.

Sakab, Kumla

Göran Eriksson– Det har skett en förbättring av försäljning och lönsamhet, men kontraktet om hushållsavfall från Örebro, Laxå och Askersunds kommuner förnyades inte. Industrikonjunkturen och överkapaciteten inom svensk avfallsförbränning påverkar vårt kommande år. Antalet medarbetare förblir oförändrat.

Ory AB, Örebro

Ingemar Hermansson– Försäljningen har gått ned med 25 procent jämfört med 2010, som var ett rekordår. Lönsamheten gick också ned något till följd av detta. Vi har de senaste åren använt oss av en liten buffert av bemanningspersonal, men om marknaden släpper och fler affärer görs i jämförelse med lagd budget så blir det definitivt nyanställningar/inhyrningar. Går det åt andra håller tvingas vi minska antalet medarbetare. Vi hoppas att våra kunder får betalt för sina transporter så att de har modet och framtidstron att investera i nya fordon.

Marin Fritid, Laxå

Johnny Leinonen– Vi har under året öppnat Sveriges största marina i Åmål och blivit fler anställda, men försäljningen och vinsten gick ned med 10 procent. En viktig framgångsfaktor är att marknaden håller sig lugn och att tidningarna inte skriver att allt är skit. Sedan tror jag att vädret är viktigt för oss.

Nerikes Allehanda, Örebro

Ulf Johansson– Försäljningen ökade även 2011 med fem procent, men vi har inte gjort några stora investeringar eller anställt personal. Konjunkturen påverkar oss allra mest. Just nu står det och väger när det gäller annonsmarknaden. Den andra faktorn är ändrade medievanor som påverkar prenumerationerna. Vi kommer enbart att ersättningsrekrytera.

Lagermetall, Örebro

Christer Hellström– Vi har startat ett dotterbolag i Kina och nyanställt ett par personer. Försäljningen ökade med 17,5 miljon kronor eller 30 procent och omsättningen med 2,5 miljon kronor. Finanskrisen vara eller inte vara och finansvärldens substanslösa värderingar/gissningar påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Vid status quo nuläge = nyanställningar möjliga, vid finanskris = oförändrad personalstyrka. LM har aldrig permitterat och räknar inte med det nu heller.

Miljöteamet i Sverige, Örebro

Tomas Östgren– Koncernen har vuxit och omsättningen ökat från 310 miljoner kronor 2010 till cirka 400 miljoner kronor i fjol. Av denna omsättningsökning består 35 miljoner kronor av förvärv, resterande är organisk tillväxt. Antalet medarbetare har växt i takt med omsättningsökningarna. Vi räknar med att koncernen fortsätter att växa i år. Målsättningen är en omsättning på 450 miljoner kronor, resultatmässigt kommer verksamheten att utvecklas positivt i jämförelse med 2011. Förmågan att hantera större geografiskt spridda kontrakt är extremt viktigt för att lyckas långsiktigt med våra mål och planer. Utöver detta påverkas vi av konjunkturutvecklingen. Men vi är betydligt bättre rustade i dag än under konjunkturnedgången 2008/2009. Koncernen behöver nyrekrytera i samband med att verksamheten växer.

Robertsons Charkuteri, Örebro

Gunnar Ehlin– 2011 har varit bra. Försäljningen har ökat en del och lönsamheten något förbättrad. Vi har utökat personalstyrkan och fortsatt investera. Konsumenternas köpstyrka och medvetenheten om vårt lokala tänk med hög kvalitet påverkar vår utveckling. Förmodligen kommer vi att anställa fler.

Skyllbergs Bruk AB

Gustav Svensson– Sämre än 2010. Oförändrad sysselsättning. Inga större förändringar utöver en större miljöinvestering. Årets resultat påverkas av stabiliteten i den internationella ekonomin. Sannolikt kommer vi att minska antalet anställda under 2012. Det ser just nu ganska mörkt ut.

Nemax Miljöhantering, Götabro

Anki Bergstedt– Utvecklingen har varit mycket god med stabil lönsamhet trots nya investeringar i företaget. Vi känner ett positivt klimat i vår bransch, framför allt hos våra kunder och medarbetare. Vi har nyanställt en person under 2011. Vi hoppas nu på en stabil konjunktur så att det inte blir neddragningar som påverkar alla och därmed köpkraften negativt. Går utvecklingen i den takt som vi tänkt kommer vi att nyanställa.

Arbesko, Örebro

Peter Geisler– De första fem månaderna var bra. I juni kom de första signalerna på att industrin bromsade. Vi har stärkt vår personella närvaro i regionerna och inom produktutveckling. Vi har under 2011 ökat vårt internationella engagemang på längre bort liggande marknader för framtida högre exportverksamhet. Vad händer 2012? Det är den stora frågan. Vår bedömning är att recessionen fortsätter till de europeiska och amerikanska politikerna får accept för hårda sparpaket i respektive länder. Tyvärr blir det nog skralt med anställningar, men vi har en stabil personalsituation så vi kommer att göra allt vi kan för att alla ska kunna bidra med produktiva insatser som leder till att vi mildrar recessionens påverkan.

Mer läsning

Annons