Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Finns tillräcklig kunskap om demens i Örebro kommun?

Annons
Terapi. Mjuka bollar i en korg som används i ett träningsprogram på ett demensboende. Demensvård kräver mycket kunskap och resurser. Debattören ifrågasätter om det finns i Örebro kommun.

Det har det senaste året riktats stor uppmärksamhet på bemanning nattetid; främst på vård- och omsorgsboenden. Från Örebro kommun har tillsynsmyndigheten IVO tagit emot flera Lex Sarah- anmälningar angående omvårdnadspersonal och verksamheter gällande brister i kvalitet, tillsyn och bemötande.

Redan 2010 blev Socialstyrelsen uppmärksammad på problemen vid några boenden i Piteå. Faktagranskning/tillsynsbesök nattetid visade att boendena hade för låg bemanning och att personer med demenssjukdom inte kunde nå någon vårdpersonal stundtals.

Vi vet att det är svårt att möta ett omedelbart behov som ständigt finns hos en demenssjuk person, men att göra en svår situation värre genom att bemanna lågt och ersätta den personliga tryggheten med larm och andra tekniska lösningar är inte acceptabelt.

Personer med en demenssjukdom har en symtombild bestående av olika beteendesymtom: ångest, oro, sömnstörningar, motorisk oro, vanföreställningar och hallucinationer. Uppfattningen om verkligheten kan således vara bristfällig. Allt detta kräver ett professionellt bemötande och förhållningssätt, anpassat till den enskilda individen. Det kräver kontinuerlig tillsyn och närvaro.

Vi får allt fler människor som drabbas av demenssjukdomar. Samhället har ansvaret att utreda, diagnostisera och behandla och vårda personer med demens och det måste då finnas resurser så att verksamheterna har en rimlig möjlighet att göra detta.

Många demenssjuka bor hemma länge och har tillsyn och hjälp av hemtjänsten, men framförallt närstående och även andra viktiga personer i samhällets tjänst hjälper till.

När de blir sämre kan en social utredning leda till beslut om vård- och omsorgsboende för demenssjuka dygnet runt. Tillsynsbehovet kan inte administrativt begränsas till sex timmar om dygnet, som i hemmet, utan tillsynen ska finnas dygnet runt. Viktiga mål att leva upp till!

När problemen uppmärksammades 2010 fick Socialstyrelsen ett uppdrag att skyndsamt se över behoven och lägga fram förslag på ny författning utifrån de individuella behoven och tillsynen enligt gällande sociallagstiftning och riktlinjer.

Men vad har hänt? Ingenting!

Författningsförslagen har skjutits upp två gånger!

Senast i januari 2015!

Vad är kraven på en adekvat bemanning?

Som intresseorganisation och stödorganisation till anhöriga och deras drabbade kan vi inte acceptera vare sig en dålig vårdmiljö med osäkra tillsyns-/säkerhetsåtgärder eller att vårdpersonalen lämnas utan ledning och styrning och får arbeta under så pressade former att de etiskt och moraliskt måste tänja på gränserna.

Vi ser allvarligt på händelser, där anhöriga känner oro, tappar tilltro till vård och omsorg natt som dag och blir osäkra på om deras anhöriga på boendena får den trygghet och den kvalitet på vård och omsorg de har rätt att kräva.

Vi anser att det är bra att IVO tar sin tillsynsuppgift på allvar och förelägger vite mot Örebro kommun utifrån de anmälningar, som inkommit med påpekanden och anmärkningar som gjorts på ett visst boende.

Vi hoppas att IVO fortsätter med granskningar och tillsyn i vardagen på olika vård- och omsorgsboenden, då vi känner väl till att bemanningen är alldeles för låg.

Det är bättre att de ekonomiska resurserna används till kvalitet i vården än till att betala viten.

Vem tar ansvaret för en god och säker demensvård?

Ytterst bär politikerna ansvaret för att resurser tilldelas på ett sådant sätt att god kvalitet, säker vård och omsorg uppnås. Många kvalitetssystem för vård och omsorgsverksamhet har införts de senaste åren, det kräver välutbildad personal och höga krav på vård och omsorg baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kan man leva upp till de kraven?

Politiker delegerar naturligtvis ansvaret till ledningsfunktioner på olika nivåer.

Det är ett stort och tungt ansvar att leda en verksamhet, där oftast ledorden är en ”ekonomi i balans”. Bemanningen sätts dagligen på hårda prov. Kontinuiteten svajar många gånger på grund av hög sjukfrånvaro. Rekryteringskraven sätts allt lägre – för att man överhuvudtaget ska få fatt på personal.

Vård och omsorgspersonal behöver en hög kunskapsnivå för att genomföra en kvalitativt god vård och omsorg.

Kraven på ökad professionalisering är nödvändig och bör synliggöras och eftersträvas i ännu större utsträckning.

Evidensbaserad praktik är en förutsättning för ett professionellt arbetssätt Närvarande chefer/ arbetsledare i vardagsarbetet en annan nödvändig förutsättning för en god och säker demensvård.

En fråga som det som hänt väcker: Har ansvariga i Örebro kommun tillräckliga kunskaper idag om hur det i verkligheten förhåller sig?

Det är synd att man inte har tillräckliga kvalitetskontroller utan måste vänta på anmälningar i form av Lex Sarah och IVO- utredning, som leder till massmediala rubriker, riskerar oöverlagda snabba åtgärder till priset av oroliga anhöriga och en vårdpersonal, som känner sig ständigt ifrågasatt.

Bodil Grek, för styrelsen i Alzheimerföreningen i Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons