Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förödande att var tredje elev slås ut i svensk skola

Annons

I Nerikes Allehanda den 28 juni gick det att läsa att betygsresultaten i årskurs 9 har försämrats jämfört med förra året, vilket inte alls verkar bekymra ansvarigt skolkommunalråd och andra ansvariga skolpolitiker i Örebro. I stället heter det i pressmeddelandet från Örebro kommun den 28 juni att Framgångsrikt arbete ger resultat i betygsstatistiken och Betygsstatistiken för årskurs 9 i våra kommunala skolor ger positiva signaler och resultatet som helhet är stabilt jämfört med de senaste åren.

En undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att över 7 300 elever i Örebro kommun inte kommer att fullfölja någon gymnasieexamen de närmaste tolv åren. Det finns olika skäl till att elever inte klarar sin skolgång.

Den starkast förklarande faktorn till att vissa elever inte går klart skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Detta är förödande.

Grundskolans brister leder till att nästan 16 procent av Örebros elever är obehöriga till gymnasiet. Om man enbart ser till den kommunala grundskolan i Örebro är nästan 20 procent av eleverna obehöriga till gymnasiets nationella program. Det är illavarslande att utslagningen börjar redan i grundskolan.

Ett annat oroande mönster i rapporten är att yrkesprogrammen är de gymnasieprogram flest elever hoppar av ifrån. Det är mycket allvarligt att yrkesprogrammens attraktivitet är så pass låg att de har svårt att locka till sig elever, samt att få dem att stanna.

Studie- och yrkesvägledarnas roll är central. Deras arbete bidrar till att elever gör väl underbyggda val vilket i sin tur minskar avhoppen. Lärarnas Riksförbunds rapport från 2017 visar att elever som anser att de får för lite studie- och yrkesvägledning löper 50 procent högre risk att hoppa av gymnasiet.

En annan faktor som bidrar till elevers utslagning är den bristande likvärdigheten i skolan. Vilken kvalitet på utbildningen en elev får är helt beroende av vilken kommun eleven bor i och hur mycket kommunen satsar på skolan. Vi ser stora skillnader i resursfördelning, arbetsmiljö och lärarlöner mellan kommuner. Detta är det faktiska skollotteriet – vilken kommun man bor i avgör ens livschanser.

Svensk skola brister också i att ge stöd till de elever som behöver det och att ge stimulans till de elever som behöver nya utmaningar. I det svenska skolsystemet sätts ofta extra stöd in i högstadiet och då är det i många fall för sent. Elever som behöver extra stöd ska få det. Forskningen är tydlig med att om dessa stödinsatser ska få effekt behöver de sättas in redan i lågstadiet. Nu måste kommuner och fristående skolor ta lagen på allvar och se till att alla elevers rätt tillgodoses! Eleverna som slås ut ur svensk skola riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap som hämmar deras möjligheter till jobb, sam-hörighet och god hälsa. Samhällskostnaden för skolavhoppen i en årskull uppgår till 260 miljarder kronor.

Detta är verkligheten. Det är dags att förändra den. Varken Örebro kommun eller Sveriges 289 andra kommuner klarar av att resursför-dela ändamålsenligt till skolan.

Det är därför avgörande att Skolkommissionens förslag om ett ökat nationellt ansvarstagande för skolans finansiering förverkligas – först då kan alla elever i landet få samma chans till en likvärdig utbildning.

En likvärdig utbildning är förutsättningen för att vi ska kunna förhindra att elever faller bort på vägen till sin gymnasieexamen. Lärarnas arbetsmiljö och förutsättningar måste stärkas.

Läraryrket måste renodlas så att lärarna får mer tid att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov. Det krävs också satsningar på studie - och yrkesvägledningen för att elever ska göra underbyggda val.

Är lokalt ansvariga politiker i Örebro som Jessica Ekerbring (S), kommunalråd med ansvar för barn- och utbildning, Elisabeth Malmqvist (C), ordförande i gymnasienämnden och Linda Smedberg (S), ordförande i grundskolenämnden, beredda att förorda Skolkommissionens förslag om en nationell finan- siering och vårt förslag om stärkt SYV för att kunna minska avhoppen i skolan?

Åsa Fahlén

Förbundsordförande

Lärarnas Riksförbund

Pär Boström

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Örebro kommunförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons