Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Glöm inte rektorer och förskolechefer!

55 procent av rektorerna har övervägt att lämna yrket

Annons
Skolledarna har det yttersta ansvaret för undervisningen. Skollagen borde skärpas så att kommunerna regelbundet måste förvissa sig om att rektorer och förskolechefer har tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag, skriver fem rektorer och förskolchefer.

I den allmänna samhällsdebatten är det just nu ett starkt fokus på skola och förskola. Internationella jämförelser indikerar att det svenska utbildningssystemet i stort verkar tappa position i den globala konkurrensen. Förslag på åtgärder, av allehanda slag, duggar tätt från de högsta ansvariga för den nationella skolpolitiken.

I dagens skoldebatt ligger ett starkt fokus på pedagogrollen, Det är främst kvaliteten på lärare och förskollärare och deras individuella förmågor som påverkar barns/elevers resultat och på en generell nivå skolsystemets kvalitet. Reformerad lärarutbildning, åtgärder för att minska administration, högre lön, minskade gruppstorlekar, fler karriärvägar, högre status och införande av lärarlegitimation är alla exempel på reformer, förslag och idéer som ska förbättra kvaliteten på svenska pedagoger och de förutsättningar de har för att bedriva sitt arbete.

En grupp som i sammanhanget kommer i skymundan är Sveriges skolledare: förskolechefer och rektorer, de som enligt skolans styrdokument, skollag och läroplan, har det yttersta ansvaret för undervisningens kvalitet och den skolutveckling som bedrivs på den egna enheten.

Hur ser då skoledarnas situation ut? Lärarförbundets skolledarförening organiserar majoriteten av Sveriges skolledare och i början av mars 2014 publicerade Lärarförbundet en rapport som beskriver skoledarnas nuvarande villkor och arbetssituation.

I den undersökning som ligger till grund för rapporten har 2 700 av Sveriges skolledare deltagit och hela 97 procent av dessa anger att de i grunden trivs med arbetsuppgifterna och uppdraget. Detta till trots anger 55 procent av rektorerna och 47 procent av förskolecheferna att de övervägt att lämna yrket under det senaste året. Det är en anmärkningsvärd skillnad mellan siffrorna och det verkar rimligt att anta att personerna är på rätt plats yrkesmässigt, men att de praktiska omständigheter som påverkar förutsättningarna att genomföra uppdraget är långt ifrån acceptabla.

Sju av tio rektorer anger att de i genomsnitt arbetar mer än 45 timmar per vecka. Den avtalade arbetstiden för en rektor är den normala 40 timmar per vecka och det betyder att 70 procent av gruppen sannolikt jobbar mer än 200 timmar ”övertid” per år. Lokalavdelningen i Örebro gjorde en egen undersökning av arbetsförutsättningarna i november 2013 för skolledare och siffrorna i den stämmer väl överens med Lärarförbundets rapport.

Av Lärarförbundets rapport framgår också att en majoritet av Sveriges rektorer och förskolechefer upplever att arbetsbelastningen har ökat under den tid de innehaft befattningen. Den viktigaste orsaken till den ökade belastningen är att huvudmannen, det vill säga de styrande strukturerna i till exempel kommuner, ger skolledarna alltfler uppdrag och arbetsuppgifter. Två andra viktiga orsaker är ansvar för mer personal och försämrade ekonomiska förutsättningar.

Två tredjedelar av skolledarna anger i undersökningen att deras förutsättningar att arbeta aktivt med det pedagogiska ledarskapet har försämrats.

Lärarförbundets högsta ledning och skolledarföreningens ledning uttrycker följande: ”Resultaten är alarmerande och måste leda till snabba insatser från staten, kommunerna och de fristående skolföretagen”. I punktform ställer de också upp ett antal krav, som styrelsen för skolledarföreningen i Örebro till fullo ställer sig bakom:

* Regeringen måste utreda skolledarnas arbetssituation.

* Varje ny reform och uppdrag från staten måste matchas med resurser i form av tid och pengar.

* Öka antalet skolledare så att varje skolledare får ett rimligt antal medarbetare.

* Sluta att flytta administrativa arbetsuppgifter från huvudkontoren till skolorna.

* Skärp skollagen så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att rektorer och förskolechefer har tillräckliga resurser för att klara sina uppdrag.

Ken Dahlberg

Rektor

Mona Hansen

Förskolechef

Zandra Ahkoila

Förskolechef

Michael Svenberg

Rektor

Henric Lundberg

Rektor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons