Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt miljöprogram får färre mål

Kumla kommuns miljöprogram ska bli smalare och mer fokuserat. Det är tanken med det dokument som Kumla kommunfullmäktige ska anta under våren.

Annons
Begränsad miljöpåverkan. Kommunen har åtagit sig att fram till 2020 minska koldioxidutsläppen med 40 procent jämfört med 2008 års nivå. Det sker bland annat genom energieffektivisering i kommunala byggnader och att välja transporter med energieffektiva och förnybara drivmedel. Kommunen vill också att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas. För att nå målet ska infrastrukturen kring tåg och bussar förbättras och tillgängligheten öka.

Under förra året påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram, som ska ersätta det nuvarande som har fem år på nacken. I det försökte kommunen gapa över mycket och arbetade parallellt med samtliga sexton nationella miljömål.

– Ingen orkade egentligen ta till sig det. Programmet var lätt att ”drunkna i”, säger kommunens miljöchef Peter Eriksson.

Så när det var dags att ta fram ett nytt program föreslog tjänstemännen på miljöförvaltningen ett annat upplägg.

– Vi ville fokusera miljöprogrammet på det som Kumla framför allt behövde göra, säger Peter Eriksson.

Det innebär inte att man struntar i övriga miljömål, de är ofta så tätt sammanflätade att de går i varandra. Fokus kommer dock att ligga på: begränsad miljöpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Giftfri miljö. Inköpen av ekologiskt och/eller närodlade livsmedel till skolmat och äldremat ska öka. 2016 ska de uppgå till minst 35 procent av de totala inköpen. Kommunen ska minska sin användning av kemiska bekämpningsmedel i till exempel skötsel av parker och kommunal skog. I Kumla finns Kvarntorpsområdet, ett av Sveriges mest giftfyllda industriområden. En fullständig sanering av området anses vara omöjlig. Kommunens åtgärder går ut på att främja områdets egen förmåga att eliminera och reducera föroreningar. Så skedde till exempel när serpentindammarna norr om Kvarntorpshögen anlades.
Ingen övergödning. Det kommunala VA-nätet ska byggas ut och fler hushåll med enskilda avlopp ska kunna ansluta sig till det kommunala nätet. Samtliga enskilda avlopp ska vara inventerade 2012. De mest bristfälliga avloppen ska åtgärdas inom två år. Om de enskilda avloppen i framtiden klarar vad som kallas ”hög skyddsnivå” för fosfor innebär det att utsläppsnivåerna minskar avsevärt och därmed också Kumlabornas bidrag till övergödning. I övrigt är läckage från jordbrukets gödningsmedel den största källan för utsläpp av fosfor och kväve till vatten i Kumla. Arkivbild: ÅSA ERIKSSON
God bebyggd miljö. Kumla kommun är en inflyttningskommun, med många nybyggda småhus och flerfamiljshus. Det ställer krav på att ta hänsyn till faktorer som skapar en god bebyggd miljö. Existerande grön- och vattenområden nära tätorten ska bevaras och nya anläggas, såsom nu sker med Kumla sjöpark. Estetiska värden i stadsmiljön ska bevaras och utvecklas. Kommunen ska verka för att byggnader och deras egenskaper inte påverkar hälsan negativt. Stadsplaneringen ska ge förutsättningar så att miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras.
Ett rikt växt- och djurliv. Kumla har i dag fem naturreservat: Viaskogen, Norra Mossby, Björka lertag, Hult och en del av Kvismaren. Målet är att ytan med skyddade områden ska öka till minst 300 hektar till 2016. I dag upptar naturreservaten 183 hektar av Kumlas yta. Ett annat mål är att andelen lövträd ska öka. I barrskogsmiljöer ska andelen lövträd uppgå till 15 procent, där det finns naturliga förutsättningar.

Mer läsning

Annons