Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Släpp inte ut förorenat slam

Replik

...på artikeln ”Avloppsslam är bättre än sitt rykte” i NA onsdag 7 oktober.

Helena Hasselquist och Leif Sildéns försvar för slamspridning innehåller felaktigheter och är vilseledande på flera sätt. De försöker få medborgarna att tro att riskerna försvinner med Svenskt Vattens uppströmsarbete och Revaq-certifiering. Att påstå att Skebäcksverkets uppströmsarbete lett till att PCB-halten har minskat med 79 procent är helt uppåt väggarna. PCB-halterna har minskat sedan länge på grund av globala användningsförbud. Blyhaltens minskning med 41 procent beror på att den blyade bensinen har fasats ut.

Fosfor är ett grundämne som inte kan förbrukas eller ta slut men det kan hamna på fel ställe. Mineralgödsel som marknadsförs i Sverige kommer mestadels från gruvor på Kolahalvön, där kadmiumhalten är låg. Enligt ett pressmeddelande från LKAB den 28/9 kommer LKAB att år 2027 producera 5 gånger Sveriges behov av mineralgödselfosfor.

Halterna av kadmium i slam är betydligt högre än innehållet i mineralgödsel.

Mängden fällningskemikalier i reningsverkens slam är cirka tre gånger större än mängden fosfor. Cirka 70 procent av fosforn i avloppsvatten separeras via fällning med järn eller aluminium som gör fosforn svårlöslig och otillgänglig för grödan som odlas. Slam sprids som femårsgivor vilket ökar risken för fosforläckage. Att påstå att användning av mineralgödsel till skillnad från spridning av avloppsslam ger ett tillskott av kadmium till kretsloppet är direkt lögnaktigt. Varken slam eller mineralgödsel ingår i ett naturligt kretslopp. Halterna av kadmium i slam är betydligt högre än innehållet i mineralgödsel. Medelvärdet på svenskt slam är cirka 26 mg Cd/kg P. Revaqs målsättning att komma ner till 17 mg/kg P innebär fortsatt ackumulering i marken (gränsen är 12 mg/kg P). NPK-gödsel från Yara innehöll i genomsnitt 3-4 mg Cd/kg fosfor under år 2019. LKABs fosformineralgödsel som återvinns ur gruvavfall kommer att vara kadmiumfri.

38 ton läkemedelsrester hamnar i slammet varje år.

Revaqcertifiering innebär mer dokumentation men ger ingen kvalitetsgaranti. Det är oriktigt att påstå att Revaqsystemet ställer hårdare krav än lagkraven. Svenskt vatten har fokuserat på användning av silver i funktionskläder. Det rör sig om 20 kg silver per år. Samtidigt påstår Hasselquist och Sildén att läkemedelsrester som kommer via avloppsvattnet är ett problem för miljön men inte på grund av slammet. 38 ton läkemedelsrester hamnar i slammet varje år. En del går ut i vattendragen och en del hamnar i slammet. Det rör sig om 1000-tals substanser och för de flesta saknas analysmetoder. Det saknas studier och bara ett hundratal läkemedelssubstanser analyseras.

Slammet innehåller alla miljögifter som befolkningen utsätts för och som etablerade forskare har varnat för i decennier. Det är en gigantisk blandning av kemikalier som bidrar till att förorena marken. Över 350 000 ämnen finns registrerade för produktion i världen, de flesta av dessa ämnen har inte kontrollerats om de förekommer i slam. Vi vet inte ens var de förekommer eftersom det saknas lagstadgade deklarationskrav på vilka kemikalier som ingår i varor och material. Så länge spridning av förorenat slam tillåts kommer halterna av metaller och långlivade naturfrämmande ämnen att öka. Vi har redan hundratals svårnedbrytbara miljögifter i blod och fettvävnad.

Stora mängder mikroplaster och plast i nanostorlek kommer in till reningsverken, de fastnar inte i rensgaller.

Mängden organiskt material i slam är försumbart jämfört med halm och rotmassa. Det mullbildanden organiska materialet i slam är inte bara är biologiskt utan innehåller även plast, däckgummi, asfalt, grus med mera. Stora mängder mikroplaster och plast i nanostorlek kommer in till reningsverken, de fastnar inte i rensgaller.

Vilka miljö-och hälsofarliga ämnen som helst kan förekomma i slammet utan att de behöver deklareras. De hamnar i miljön, tas upp av växter eller kan återfinnas i livsmedel. Endast i undantagsfall undersöks förekomst och halt av föroreningar och effekter på miljö- och hälsa undersöks sällan. Åkermarken måste skyddas från att förorenas för att kunna producera säkra livsmedel. Slammet måste tas om hand på ett miljömässigt acceptabelt sätt genom att hitta andra lösningar för att bli kvitt avfallet och för att ta till vara den lilla mängd fosfor som finns i slammet. Ett exempel på modern teknik där man får ut ren fosfor och kväve är HTC (hydrotermisk karbonisering) enligt C-Green. Ett annat exempel är Cowi och EasyMining som under två år har samarbetat med utveckling av ny teknik med lågt energibehov för fosforåtervinning.

Avloppsslam är ett avfall som till stor del består av föroreningar.

Försiktighetsprincipen (Miljöbalken) innebär att slam ska hanteras med största varsamhet så att osäkerheten inte ska gå ut över människor och miljö. Bristen på kunskap möjliggör att slam fortfarande sprids på åkermark. Avloppsslam är ett avfall som till stor del består av föroreningar. Många av föroreningarna är kvalificerade miljögifter vilka bör tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Nya undersökningar förbättrar kunskapen och visar att det som inte var undersökt och inte ansågs farligt har betydande risker för hälsa och miljön

Ewa Björnberg

lantmästare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel